അറഫാദിനത്തേക്കാൾ

img

ആയിശ( റ ) നിവേദനം: നബി( സ ) തങ്ങൾ പറയുന്നു: “അറഫാദിനത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ നരകാഗ്‌നിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദിവസവുമില്ല.” ( മുസ്‌ലിം )

This div height required for enabling the sticky sidebar