പുണ്യകരമായ ഹജ്ജിന്

img

അബൂഹുറൈറ( റ ) നിവേദനം: നബി( സ ) തങ്ങൾ പറയുന്നു: “ഒരു ഉംറ അടുത്ത ഉംറവരെയുള്ള പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാകുന്നു. പുണ്യകരമായ ഹജ്ജിന് സ്വർഗ്ഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമേയില്ല.”

This div height required for enabling the sticky sidebar