ഖിയാമത്ത് നാളിൽ

img

“ആരെങ്കിലും ഒരു ചാൺ മണ്ണ് അനർഹമായി കവർന്നെടുത്തൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ ഏഴ് ഭൂമികൾ ചാർത്തപ്പെടുന്നതാണ്.” ആയിശ( റ )

This div height required for enabling the sticky sidebar