തുല്യ പ്രതിഫലം

img

ഉഖ്ബത്തുബ്‌നു അംറ്(റ) നിവേദനം: നബി(സ) തങ്ങൾ പറയുന്നു: “നല്ലത് കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നവന് അത് പ്രവർത്തിച്ചവൻ്റെ തുല്യ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.” മുസ്‌ലിം

This div height required for enabling the sticky sidebar